อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

Kriangkrai
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 086-5993526
อีเมล kriangkrai.jar@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
โครงการวิจัยการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยภูมิปัญญาขนมหวานเมืองเพชร .(2554) (ทุนสนับสนุนจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
การพัฒนาทักษะนักเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาครูด้วยระบบ หนุนนำต่อเนื่องและทุนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี .(2557) (ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
เทคโนโลยีสื่อประสมสอนการถ่ายภาพเบื้องต้น กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วารสาร Veridian E-journal ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ . ปีที่ 7 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557
รายวิชาที่สอน
นวัตกรรมการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา:
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา:
คอมพิวเตอร์สำหรับนักวิชาชีพจิตวิทยา
คำอธิบายรายวิชา:
เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
คำอธิบายรายวิชา:
การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter