อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

ประวัติ

ตำแหน่งทางบริหาร

ผู้ช่วยคณบดี

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

– วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, (2557).

– ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(2549).

ติดต่อ

email: kriangkraijar@mail.pbru.ac.th
1. นวัตกรรมการศึกษา
2. การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คอมพิวเตอร์สำหรับนักวิชาชีพจิตวิทยา
4. เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
5. คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
6. การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
7. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
8 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษาา 2558

สราวุธ  แผลงศร, เกรียงไกร  จริยะปัญญา และประสิทธิ์ คงศิลป์, (2559), ระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 404-411

เกรียงไกร จริยะปัญญา,วีระชัย คอนจอหอ (2559).การสังเคราะห์โมเดลการพัฒนาสื่อประสมสอนการถ่ายภาพเบื้องต้นและประเมินผลแบบ CIPP. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่12, 7-8 กรกฎาคม2559 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น (NCCIT& IC2IT2016).

ปีการศึกษาา 2559

สุวัฒนา จันทร์แก้ว, ธวัลรัตน์ แพทย์จะเกร็ง, เกรียงไกร จริยะปัญญา,จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ.(2560).ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนทำสติ๊กเกอร์ไลน์.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 117.

ปีการศึกษาา 2560

ภูมินทร์ ชิณราช, พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, เกรียงไกร จริยะปัญญา, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์. (2561).การป้องกันการโจมตีจาก DDoS มายัง Windows 10 ด้วย Windows Defender.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(NCTIM2018),หน้า 1222-1227.

ธีรพงศ์ ปลั่งกลาง, เกรียงไกร จริยะปัญญา, วีระชัย คอนจอหอ (2561).ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการซ่อมรถจักรยานยนต์.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1321-1326.

วีระชัย คอนจอหอ, พรรณี คอนจอหอ, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ, เกรีงไกร จริยะปัญญา.ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการประเมินการสอน. .การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, 5–6 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่, หน้า 65.

ปีการศึกษาา 2561

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, กฤตย์ษุพัช สารนอก, ณัฐกานต์ ภาคพรต, เกรียงไกร จริยะปัญญา. (2562).ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม.การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (สสอท.) ครั้งที่ 3 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปากช่อง จ.นครราชสีมา หน้า 393-397.

คัทรียา จอมเพชร,ศิริพร อ่วมศิริ,เกรียงไกร จริยะปัญญา,จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ(2562).วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบ Interactive.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1120-1127.

เอกชัย พึ่งแย้ม, ศิริพร อ่วมศิริ, เกรียงไกร จริยะปัญญา, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์(2562).ต้นแบบการใช้โดรนเสียงผึ้งเพื่อขับไล่ช้างป่าออกนอกเขตพื้นที่การจราจร.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1128-1135.

วรวรรณ แดงก่ำ, พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์, เกรียงไกร จริยะปัญญา(2562).การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สุภาษิตสำนวนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 674-680.

บุณพจน์ จงดี, ณรงวิทย์ อู่ทอง, เกรียงไกร จริยะปัญญา(2562).การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 734-740.

กัญจนา ชูจิตร, พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์, วีระชัย คอนจอหอ,เกรียงไกร จริยะปัญญา(2562).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ฮาร์ดแวร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเทคโนโลยีHologram ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019),หน้า 480-485.

อภิชาติ เครือจันทร์, พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์, เกรียงไกร จริยะปัญญา(2562).การออกแบบต้นแบบเกมเพื่อการเรียนรู้การโปรแกรมมิ่ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้ MIT APP INVENTOR.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5.มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 996-1001.

นุสบา พรหมพิชัย, ณัฐกฤตา สำเภอทอง, เกรียงไกร จริยะปัญญา (2562).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยโปรแกรม Adobe Flashชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2719-2724.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter