อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

Sarawut

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร
ตำแหน่งบริหาร รักษาการประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา

ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ค.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ 081-7890958
อีเมล sarawut.pla@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เกมจำลองสถานการณ์สำหรับ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพพนักงานชำนาญการ ฟาร์มสุกร (2557).
รายวิชาที่สอน
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
คำอธิบายรายวิชา:
การคำนวณเชิงตัวเลข
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter