สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Pheerasut
 • อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม
 • ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Porntip
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
Assaneewan
 • อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
Chanidnart
 • อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
Paniti
 • อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
Sootthin
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ
 • อาจารย์ประจำ
Jarut
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ
 • อาจารย์ประจำ
Titima
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา บุณฑริก
 • อาจารย์ประจำ
Danai
 • อาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล
 • อาจารย์ประจำ
Siriporn
 • อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ
 • อาจารย์ประจำ
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus