สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Pheerasut อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม

ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Porntip ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Assaneewan อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Chanidnart อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Paniti อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Sootthin ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ

อาจารย์ประจำ

Jarut ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ

อาจารย์ประจำ

Titima ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา บุณฑริก

อาจารย์ประจำ

Danai อาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล

อาจารย์ประจำ

Siriporn อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ

อาจารย์ประจำ

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter