ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา บุณฑริก

Titima
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา บุณฑริก
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา

M.Sc. (Computer Science) Lehigh University
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 084-1002254
อีเมล titima.boo@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
ห้องสมุดมีชีวิต
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด พ.ศ. 2548
รายวิชาที่สอน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา:
ดีสครีตและโครงสร้าง
คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
คำอธิบายรายวิชา:
ปัญญาประดิษฐ์
คำอธิบายรายวิชา:
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
CAI
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter