อาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล

Danai
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 083-6919144
อีเมล danai.jet@mail.pbur.ac.th
ผลงานวิชาการ
รายวิชาที่สอน

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter