อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

Assaneewan
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 086-8024520
อีเมล paniti.keo@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
(2557). การพัฒนาทักษะตรรกะการเขียนโปรแกรมกับงานช่างโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี.
(2558). การพัฒนาทักษะการสร้างแบบจำลองสามมิติ ด้วยวิธีประติมากรรมดิจิตอลสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
(2558). ตรรกะการเขียนโปรแกรมกับงานช่างโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์.
รายวิชาที่สอน
ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
สื่อหลายแบบและการประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา:
การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา:
การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสื่อประสมและการประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสื่อประสมสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา:
การเหมืองข้อมูลส าหรับความมั่นคง
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter