อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม

Pheerasut
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม
ตำแหน่งบริหาร ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา

ศึกษาต่อ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 084-1553847
อีเมล pheerasut.boo@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
Boonmatham P., Pongpinigpinyo S., & Soonklang, T. (2013). Musical-scale characteristics for traditional Thai music genre classification. Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2013 International, 2013, pp. 227–232.
– Boonmatham P., Pongpinigpinyo S., & Soonklang, T. (2012). A Comparison of Audio Features of Thai Classical Music Instrument. 7th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology. ICCIT2012. Seoul, Republic of Korea, pp 213 -218.
พีรศุษย์ บุญมาธรรม, สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, และทัศนวรรณ ศูนย์กลาง. (2554) การศึกษา เปรียบเทียบค่าคุณลักษณะของเพลงไทยเดิมด้วยข้อมูลภายในเสียง. The 2011 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2011), กรุงเทพมหานคร.
สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, พีรศุษย์ บุญมาธรรม, และกัญญารินทร์ มณีบุญ. (2558). การออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP ในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุม วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 25-30.
พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2546). การพัฒนาระบบบริการสืบค้นข้อมูลนักศึกษาผ่านเทคโนโลยี WAP สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2549). การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบการขนย้ายน้ำตาลทราย กรมการค้าภายใน ตามแบบ กน. 2 / กน. 6.1
พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2549). การปรับปรุงระบบงานกำกับดูแลการขนย้ายน้ำตาลทราย กรมการค้าภายใน ปี 2549
พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2550). การพัฒนาระบบงานตรวจสอบหนังสืออนุญาตขนย้ายปาล์มน้ำมัน ปี 2550
พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2550). การพัฒนาระบบประมวลผลการเสนอราคาซื้อสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน ปี2549-2550
พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2550). งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2551). งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบแบบจำลองสารสนเทศสามมิติ โบราณสถานกรณีศึกษาแหล่งโบราณสถานในจังหวัดมหาสารคาม.
รายวิชาที่สอน
คณิตศาสตร์ดีสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
คำอธิบายรายวิชา:
ความมั่นคงในเว็บบริการ
คำอธิบายรายวิชา:
โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำอธิบายรายวิชา:
Internet Protocol
คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
คำอธิบายรายวิชา:
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
คำอธิบายรายวิชา:
การจัดดำเนินการระบบรับให้บริการ
คำอธิบายรายวิชา:
ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
สื่อหลายแบบและการประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter