อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

ประวัติ

ตำแหน่งทางบริหาร

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา

– วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, (พ.ศ. 2546). B.Sc. (Computer Science) Second-Class Honors, Rajabhat Mahasarakham Institute.

 

– วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (พ.ศ. 2549). M.Sc. (Information Technology), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok.

– ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, (พ.ศ. 2560). Ph.D. (Computer and Information Science) Silpakorn University.

ติดต่อ

email: pheerasut.boo@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

1. คณิตศาสตร์ดีสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์
2. เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
5. สื่อหลายแบบและการประยุกต์
6. การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
7. ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8. การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
9. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
10. ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
13. การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
14. การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
15. การจัดดำเนินการระบบรับให้บริการ
16. ความมั่นคงในเว็บบริการ
18. โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2561

น้ำฝน แสงอรุณ, พีรศุษย์ บุญมาธรรม, พรรณี คอนจอหอ, ณัฐพล อาบสีนาค.(2562).การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบบ PBRU QA Model.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ของเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก 15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, หน้า 330-341.

ดวงใจ พรหมโลก, สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, พีรศุษย์ บุญมาธรรม(2562).ต้นแบบระบบตรวจจับอุณหภูมิกับการจัดการปล่อยน้ำแบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2637-2643.

อิศรา พูลสวัสดิ์, พีรศุษย์ บุญมาธรรม2562).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash cs6 เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2586-2590.

พีรศุษย์ บุญมาธรรม, น้ าฝน แสงอรุณ, ณัฐพล อาบสีนาค, พรรณี คอนจอหอ (2562).แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ของเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก 15 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, หน้า 342-352.

พีรศุษย์ บุญมาธรรม, (2562), รายงานการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์วินิจฉัยโรคทั่วไปผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน, เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

ชาญชรัส  แสงทองอร่าม, สุกัญชลิกา  บุญมาธรรม, พีรศุษย์  บุญมาธรรม, (2562), การพัฒนาระบบสารสนเทศตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรี,การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(NCTIM2019), หน้า 2652-2657.

ชัชวาลย์  ภูเดช, ณัญธวัฒน์  อริยะวุฒิพันธ์,
พีรศุษย์  บุญมาธรรม, (
2562), การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อัลกอริทึมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4, การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2551-2556

ปีการศึกษา 2560

อิงครัตน์ กาญจนรังสรรค์, พีรศุษย์ บุญมาธรรม, วีระชัย คอนจอหอ (2561).การศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศการแนะนำวัดพระพุทธไสยาสน์ด้วยเทคโนโลยี AR.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 72.

ธัญญาภรณ์ จันทะนา, พีรศุษย์ บุญมาธรรม. (2561). การพัฒนาระบบคำนวณพลังงานเพื่อสุขภาพการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4.5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 900-905.

ปีการศึกษา 2559

ณิชธิดาภรณ์ เทศทอง, พีรศุษย์ บุญมาธรรม, ปราโมทย์ ตงฉิน. (2560).ระบบช่วยตัดสินใจจองห้องประชุมออนไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรีโดยต้นไม้ตัดสินใจ.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 64.

อมรรัตน์ กลับชุ่ม, พีรศุษย์ บุญมาธรรม, สุกัญชลิกา บุญมาธรรม. (2560). การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอฟพลิเคชันเกมการเรียนรู้ภาษาอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 66.

ปีการศึกษา 2558

พีรศุษย์ บุญมาธรรม, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์, อภิญญา เทศทอง. (2559)การประเมินคุณภาพการออกแบบระบบการจัดการห้องประชุมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 191-198.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter