อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ

Siriporn
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ
วุฒิการศึกษา

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 085-4291759
อีเมล siriporn.uam@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
รายวิชาที่สอน

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter