อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ

อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ

ประวัติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

–  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (255).

– วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, (2555).

ติดต่อ

email: siriporn.uam@mail.pbru.ac.th

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2560

กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, ปณิตา วรรณพิรุณ, ศิริพร อ่วมศิริ, อนุชาติ บุญมาก.โมเดลระบบชุมชนการเรียนรู้วิทยาการ (PLC) บนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโมบายเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, 5–6 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่, หน้า 66.

ปีการศึกษา 2561

อติวิชญ์ พวงสวัสดิ์, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, ศิริพร อ่วมศิริ, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์, (2562), ต้นแบบการประยุกต์ใช้ QR CODE เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรองสิทธิ์เข้าใช้อาคาร, 5th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2019, มหาวิทยาลัย    ราชภัฏมหาสารคาม, วันที่ 45 มีนาคม 2562, หน้า 2292-2298. 

ศรพรหม รัตนเวชอนันต์, ศิริพร  อ่วมศิริ, ดนัย  เจษฏาฐิติกุล, (2562), แอปพลิเคชันเกมทายปัญหาสุภาษิตไทยบนสมาร์ทโฟน, 5th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, วันที่ 45 มีนาคม 2562, หน้า 1106-1112. 

คัทรียา จอมเพชร, ศิริพร อ่วมศิริ, เกรียงไกร จริยะปัญญา, จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ, (2562), วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบ Interactive. 5th  National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2019, วันที่ 4-5 มีนาคม 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, หน้า 1120-1127. 

เอกชัย พึ่งแย้ม, ศิริพร อ่วมศิริ, เกรียงไกร จริยะปัญญา, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์(2562).ต้นแบบการใช้โดรนเสียงผึ้งเพื่อขับไล่ช้างป่าออกนอกเขตพื้นที่การจราจร.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1128-1135.

อัจจิมา ศิริพัฒนานันท์, นราธิป แก้วสะอาด, คณพัต ถิตตยานุรักษ์, ศิริพร อ่วมศิริ(2562).ต้นแบบระบบตรวจจับอุณหภูมิกับการจัดการปล่อยน้ำแบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2681-2687.

อนุวัฒน์ จ๋องาม, กายทิพย์ เพ็งกับหนู, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์(2562). การประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักศึกษาและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชั้นปีที่ 3 ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1094-1099.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter