อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

Assaneewan
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดัน 1 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-0727392
อีเมล assaneewan.ink@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
สหรัฐ เรืองศิลป์, สุกุมา อ่วมเจริญ, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์และอัสนีวัลย์ อินทร์ขำ. (2557). ระบบ การจัดการสารสนเทศชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. การประชุม วิชาการระดับชาติวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, หน้า 398-403
พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, พรทิพย์ โต๊ะระหมาน และสุวัฒน์เตชะเพชรไพบูลย์. (2558). ระบบสืบค้นเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อบริการบรรเทาสาธารณภัยเขตจังหวัดเพชรบุรี ด้วยบริการกูเกิ้ลแมพส์เอพีไอ. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 196-203.
เพชร พยัพพฤกษ์, อิศเรศ เมืองงาม, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, และชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2558). ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงจากอุบัติการณ์โรงพยาบาลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด เพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 204-210.
รายวิชาที่สอน
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
คำอธิบายรายวิชา:
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบปฏิบัติการ
คำอธิบายรายวิชา:
โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชา:
การจัดการฐานข้อมูลในสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา:
การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
คำอธิบายรายวิชา:
การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter