อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

ประวัติ

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา

– วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, (พ.ศ. 2534) B.Sc. (Computer Science), Phetchaburi Rajabhat University.

– วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, (พ.ศ. 2544) M.Sc. (Computer Science), National Institute of Development Administration.

ติดต่อ

email: assaneewan@gmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

1. ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง
2. โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
3. โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
4. โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
5. ระบบปฏิบัติการ
6. ฐานข้อมูลเบื้องต้น
7. ระบบฐานข้อมูล
8. เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
9. การจัดการฐานข้อมูลในสำนักงาน
10. การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
11. การควบคุมสินค้าระบบการจัดการฐานข้อมูล
12. การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
13 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
14. หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
15. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
16. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการศึกษา
17. การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
18. การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
19. การโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
20. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
21. หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
22. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
23. การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
24. การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
25. คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2558

สิทธา กีรติอารยธรรม, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, ชนิตร์นาค วิเชียรประดิษฐ์. (2559).<bซอฟต์แวร์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนฐานเทคโนโลยีเว็บ. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 371-379.

อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, พรทิพย์ โต๊ะระหมาน, สูตรทิน อินทร์ขำ, บุญญาภรณ์ ระวังแค้ม. (2559).<bซอฟต์แวร์จัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสื่อเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยีเว็บ. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 412-420.

ปีการศึกษา 2560

ระบบจัดการฐานความรู้และระเบียนสุขภาพนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (รายงานฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2562)

อนุธิชัย พูนพุฒ, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2561).ซอฟต์แวร์ระบบแผนผังจำลองหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า1316-1320.

วิวัฒน์ อนันต์ชัยลิขิต, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, พรทิพย์ บัวสาม, ดนัย เจษฎาฐิติกุล. (2561).เว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1353-1357.

ปีการศึกษา 2561

อติวิชญ์ พวงสวัสดิ์,อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, ศิริพร อ่วมศิริ, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์(2562).นแบบการประยุกต์ใช้ QR CODE เพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรองสิทธิ์เข้าใช้อาคาร. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2292-2298.

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter