อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

ประวัติ

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา

– วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, (พ.ศ. 2535). B.Sc. (Computer Science) University of The Thai Chamber of Commerce.

– วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, (พ.ศ. 2543).M.Sc. (Applied Statistics)National Institute of Development Administration.

– ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, (พ.ศ. 2556). Ph.D. (Quality Information Technology) Phetchaburi Rajabhat University.

ติดต่อ

email: chanitnart.wic@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

1. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ระบบสารสนเทศสำนักงาน
5. การออกแบบและวิเคราะห์สารสนเทศ
6. การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานคำนวณ
7. ระบบฐานข้อมูล
8. การจัดการฐานข้อมูลสำนักงาน
9. การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
10. ไวรัสคอมพิวเตอร์
11. การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
12. ปัญญาประดิษฐ์
13. ระบบชาญฉลาด
14. การคำนวณเชิงตัวเลข
15. คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์
16. คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
17. คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์
18. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
19. สถิติเพื่อการจัดการสำนักงาน
20. สถิติสำหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์
21. สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
22. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
23. การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2560

 อติวิชญ์ พวงสวัสดิ์, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, ศิริพร อ่วมศิริ และชนิตร์นาถวิเชียรประดิษฐ์ (2562), แอปพลิเคชันต้นแบบการประยุกต์ใช้ QR Code คัดกรองสิทธิ์ผู้เข้าใช้อาคาร, การประชุมวิชา การระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย (NCTIM2019), หน้า 22922298.

   อนุธิชัย พูนพุฒ,อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์และปิยวัฒน์ เนียมมาลัย, (2561), ซอฟต์แวร์ระบบแผนผังจำลองหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย (NCTIM2018), วันที่ 56 มีนาคม 2561,หน้า 13161320

ปีการศึกษา 2558

พีรศุษย์ บุญมาธรรม, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์, อภิญญา เทศทอง. (2559).การประเมินคุณภาพการออกแบบระบบการจัดการห้องประชุมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า191-198.

สิทธา กีรติอารยธรรม, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์, ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2559). ซอฟต์แวร์สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนฐานเทคโนโลยีเว็บ. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 371-379.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter