อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

Porntip
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เบอร์โทรศัพท์ 081-6989142
อีเมล chanitnart.wic@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2556). ตัวแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพระบบบรรณนิทัศน์ สังคมด้วยผังจิตทัศน์.
เพชร พยัพพฤกษ์, อิศเรศ เมืองงาม, อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ, และชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์. (2558). ซอฟต์แวร์ประเมินความเสี่ยงจากอุบัติการณ์โรงพยาบาลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด เพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2015), หน้า 204-210
ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, สุเทพ ลิ่มอรุณ, และธัญลักษณ์ มณีวัฒนา. (2556). การพัฒนาตัวแบบเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพระบบบรรณนิทัศน์สังคมด้วยผัง จิตทัศน์. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, หน้า 42-53
ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์และคณะ. (2543). ระบบการจ าลองการเก็บเช็คต่างประเทศ
รายวิชาที่สอน
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา:
เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา:
การออกแบบและวิเคราะห์สารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
การจัดการฐานข้อมูลในสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา:
การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา:
สถิติสำหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา:
ปัญญาประดิษฐ์
คำอธิบายรายวิชา:
ไวรัสคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบชาญฉลาด
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter