ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ

Jarut
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
วุฒิการศึกษา

วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 081-3948048
อีเมล jaroot.bus@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
ซอฟต์แวร์ RIPAS 2
สแคทแอสเซมเบลอร์ 51
ต้นแบบระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการซิกซ์ซิกม่าสำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายวิชาที่สอน
การวิจัยและการดำเนินงาน 1
คำอธิบายรายวิชา:
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter