อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี

sootthin
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

D.Tech.Sc. (Information Management) Asian Institute of Technology (AIT)
MBA (Information Systems) The University of Toledo, Ohio, USA
B.A. (Business Administration)วิทยาลัยนานาชาติ (International Student Degree Program ( ISDP)),
มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 086-6233357
อีเมล thadthong.bhr@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
A Framework for Modelbases
The Unified Representation Framework for the Modelbase and the Database of a Web-based Decision Support System
รายวิชาที่สอน
Web Database Development
คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
คำอธิบายรายวิชา:
Structured Query Language
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
คำอธิบายรายวิชา:
การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตด้านไอที
คำอธิบายรายวิชา:
เทคนิคและเครื่องมือคุณภาพ
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter