อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

ประวัติ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

– ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, (2558).

– วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ : คอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2551).

– ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2548).

ติดต่อ

email: dr.pramote.t@gmail.com

1. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเสนองาน
4. การออกแบเชิงเสมือน
5. โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการสำนักงานขั้นสูง
6. หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2561

สหรัฐ พิทักษ์ครุฑ, ธีรวัฒน์ แพทย์เพียร, ปราโมทย์ตงฉิน(2562).การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2007-2012.

กัญญาณัฐ ยงยืน, วันเพ็ญ แสงวิเชียร, ปราโมทย์ ตงฉิน(2562).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องซอฟต์แวร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 2528-2533

ปีการศึกษา 2560

การยืดอายุการเก็บรักษาขนมหม้อแกงโดยสารลดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้และสภาวะการบรรจุที่เหมาะสม (รายงานฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2562)

ปิยวรรณ อ่วมจันทร์, ปราโมทย์ ตงฉิน, กรกรต เจริญผล. (2561).เว็บไซต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1250-1253.

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี

อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด, ปราโมทย์ ตงฉิน, วีระชัย คอนจอหอ (2561).ระบบสารสนเทศขายสกินแคร์แบรนด์ LPB CREAM.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 5-6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2018), หน้า 1496-1499.

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วีระชัย คอนจอหอ, พรรณี คอนจอหอ, ปราโมทย์ ตงฉิน.ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการรายได้และงบประมาณในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, 5–6 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่, หน้า 133.

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด(บ้านลาดโมเดล) (รายงานฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2562)

ปีการศึกษา 2559

พนิดา ชัยหา, สุทธิตา ตะเภาทอง, วีระชัย คอนจอหอ, ปราโมทย์ ตงฉิน. (2560).สื่อการสอนธรรมะในรูปแบบแอนิชั่น เรื่อง ศีล 5 . การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 116.

ธนพร ศรีสุพล, ปราโมทย์ ตงฉิน, กรกรต เจริญผล. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 19.

ณิชธิดาภรณ์ เทศทอง, พีรศุษย์ บุญมาธรรม, ปราโมทย์ ตงฉิน. (2560).ระบบช่วยตัดสินใจจองห้องประชุมออนไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรี โดยต้นไม้ตัดสินใจ.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 64.

พรประเสริฐ บุญนะผล,ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, ปราโมทย์ ตงฉิน, วีระชัย คอนจอหอ (2560).ต้นแบบแอปพลิเคชั่นโค้ชชิ่งกิจกรรมนักศึกษาหลายทางเลือกด้วยรูปแบบการใช้งานแบบปรับเหมาะ.การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13, 6–7 กรกฎาคม 2560 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร (NCCIT2017) หน้า 128.

ปีการศึกษา 2558

อรนุช ยิ้มแย้ม, มยุรา คุ้มล้อม, ปราโมทย์ ตงฉิน, พรรณี คอนจอหอ (2559).ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านยายไท . การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 326-332.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter