อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

Pramote
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์โทรศัพท์ 094-4837135
อีเมล pramote.ton@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
2554, ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2553, ความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมลาดกระบัง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มีนาคม.
2551, บทเรียนบรรยาย E-Lecture Learning, ลาดกระบัง
2558, ระบบการยืมอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนวัดจันทราวาส, NCTIM 2016, Mahasarakhan.

ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ,ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน,2560,สื่อการสอนธรรมะในรูปแบบแอนิชั่นเรื่องศีล ๕
Learning the Dharma Teaching on the Five Precepts through animation,3rd National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2017,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,PP.2-3.

ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน,อ.กรกรต เจริญผล,2560,การพัฒนาระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจานตำบลบางจาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี A Development of In formation System for The Bangchan Village water supply,Bangchan District, Muang District,Phetchaburi Province,3rd National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2017,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,PP.2-3.

อ.พีรศุษย์ บุญมาธรรม,ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน,2560,ระบบช่วยตัดสินใจจองห้องประชุมออนไลน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1ภาคใต้ จ.เพชรบุรี โดยต้นไม้ตัดสินใจ
The Decision Support System of online Booking of The Meeting Room PEA Region 1,3rd National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2017,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,PP.2-3.

รายวิชาที่สอน
เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
คำอธิบายรายวิชา:
การพิมพ์หนังสือราชการ
คำอธิบายรายวิชา:
จิตวิทยาผู้ใช้คอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา:
การประยุกต์การจัดการด้วยอินเทอร์เน็ต
คำอธิบายรายวิชา:
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา:
ระบบสารสนเทศสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plus