อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

Sukuma
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ
ตำแหน่งบริหาร รักษาการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
วุฒิการศึกษา

ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วส.บ.(สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เบอร์โทรศัพท์ 085-8440510
อีเมล sukuma.uam@mail.pbru.ac.th
ผลงานวิชาการ
ระบบต้นแบบศูนย์สมุนไพรเสมือนด้วยแอนนิเมชันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาที่สอน
การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
คำอธิบายรายวิชา:
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
คำอธิบายรายวิชา:
คุณธรรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
คำอธิบายรายวิชา:
ะบบฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
ความมั่นคงฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:
คุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา:
หลักเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์สารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา:
เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา:

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter