อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

ประวัติ

ตำแหน่งทางบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

– ปรด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ), (2557).มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

– วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, (2543).

– วส.บ. (สารสนเทศศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, (2540).

ติดต่อ

email: sukuma.uam@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน

1. ความมั่นคงฐานข้อมูล
2. การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
3. ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
4. คุณธรรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

ผลงานทางวิชาการ|ผลงานวิจัย
และประสบการณ์

ตำรา|หนังสือ

ผลงานวิจัย|บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2562

สุกุมา อ่วมเจริญ, กรรณิการ์ ตาละลักาณ์, ณัฐประภา นุ่มเมือง, (2562), โมบายแอปพลิเคชั่นสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไอทีโดยใช้สะเต็มศึกษา, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   ครั้งที่ 12 : 2562 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0”, หน้า 740-751.

อมรรัตน์ คันชั่ง, กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์ ,สุกุมา อ่วมเจริญ, ยุทธ ไกยวรรณ์.(2019),ยุทธศาสตร์การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีจริยธรรม สำหรับนักรึยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   ครั้งที่ 12 : 2562 . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat University ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562, หน้า 332-345

ปีการศึกษา 2561

ธนพล อยู่สมบูรณ์, อารีรัตน์ รักมิตร, กรกรต เจริญผล, สุกุมา อ่วมเจริญ (2562). การใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมทักษะดิจิทัลริซเทเรซี่,การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(NCTIM2019), หน้า1086-1093.

ธนพล อยู่สมบูรณ,ณัตราพร พวงแตง,อรพรรณ ชูใจ, สุกุมา อ่วมเจริญ, นันทิรา ธีระนันทกุล(2562),แอพพลิเคชั่นสมุนไพรรักษาโรค, การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1064-1071.

สุชาวดี พูลศิริ, สุวนันท์ หมื่นระย้า, อธิตยา กิ่งก้าน, สุกุมา อ่วมเจริญ, นันทิรา ธีระนันทกุล(2562). แอพพลิเคชั่นควบคุมน้ำหนักบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์,การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1079-1085.

กัญญาณัฐ พ่วงพรม, ศุภาพิชญ์ ทองคำ, สุกุมา อ่วมเจริญ, สูตรทิน อินทร์ขำ(2562).แอพพลิเคชั่นแนะนำการบริโภคผลไม้ไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2019), หน้า 1072-1078.

ปีการศึกษา 2560

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี

ธนิต เหลืองดี, สุกุมา อ่วมเจริญ. (2560). ระบบนำชมแบบความจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4, 3 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , หน้า 366.

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทะนงศักดิ์ อินทรีย์นันทน์, สุกุมา อ่วมเจริญ, จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล, จารุต บุศราทิจ.เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่14, 5–6 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่, หน้า 58.

โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับไอทีโดยใช้ STEM Education (รายงานฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2561)

ปีการศึกษา 2559

ระบบต้นแบบศูนย์สมุนไพรเสมือนด้วยแอนนิเมชันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤศจิกายน.2559)

จุฑารัตน์ อินทรีย์นันทน์, สุกุมา อ่วมเจริญ, (2560).การพัฒนาเว็บไซด์พิพิธภัณฑ์สัตว์เสมือนจริง. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 32-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2017), หน้า 83.

จิรายุ ธรวรินทร์, อาทิตยา ชัยกุล, สุกุมา อ่วมเจริญ. (2560).การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3, 2-3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(NCTIM2017), หน้า16.

ชลกานต์ แย้มศักดิ์, สุกุมา อ่วมเจริญ (2558).การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนโปรโมชั่นการขายบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด. วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2529. หน้า 66-73.

ปีการศึกษา 2558

สุกุมา อ่วมเจริญ, จินราภรณ์ เกิดอู่ม. (2559).b>ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ บ้านหุบกะพง.การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2, 30-31 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (NCTIM2016), หน้า 244-249.

สุกุมา อ่วมเจริญ. (2559). ระบบต้นแบบศูนย์สมุนไพรเสมือนด้วยแอนนิเมชั่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมนานาชาติครั้งที่ 8, 4-6 กรกฎาคม 2558. เรื่องการศึกษาและเทคโนโลยีการ10th International Technology, Education and Development Conference 7-9 March, 2016 Valencia (Spain)

สุกุมา อ่วมเจริญ.(2559).THE IMPLEMENTATION OF QIT MODEL FOR COMMUNITY SERVICES. การประชุมนานาชาติครั้งที่ 8, 7-8 มีนาคม 2558. เรื่องการศึกษาและเทคโนโลยีการเรียนรู้ใหม่ บาร์เซโลนา (สเปน)

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter