จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาโท : คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก : กำลักศึกษาต่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 086-905-0683
Email : poon412@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

ระบบสารสนเทศสำนักงาน
100%

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

ระบบปฏิบัติการ
100%

Print Friendly, PDF & Email