ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมา บุณฑริก

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Lehigh University, USA
ระดับปริญญาโท : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 084-100-2254
Email : kiyanut@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
100%

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
100%

โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
100%

โครงสร้างข้อมูล
100%

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
100%

Print Friendly, PDF & Email