ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาเอก : –
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 086-524-8735
Email : suwat.tac@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

โครงสร้างข้อมูล
100%

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
100%

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายบนยูนิกซ์
100%

ระบบปฏิบัติการ
100%

คณิตศาสตร์ดีสครีตซ์
100%

ตรรกะการเขียนโปรแกรม
100%

การตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
100%

Print Friendly, PDF & Email