อาจารย์กรกรต เจริญผล

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก : กำลักศึกต่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 081-852-8301
Email : ckorakrot@hotmail.com

สิ่งที่สนใจ

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานราชการและธุรกิจ
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานคำนวณ
100%

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
100%

เทคโนโลยีการนำเสนอ
100%

การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
100%

Print Friendly, PDF & Email