อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ระดับปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ระดับปริญญาเอก : – กำลักศึกษาต่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 097-974-4866
Email : band_aa@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

ไวรัสคอมพิวเตอร์
100%

วิทยาการรหัสลับ
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

Print Friendly, PDF & Email