อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี : ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 089-746-5012
Email : kaytipo@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
100%

ระบบการจัดการสารสนเทศ
100%

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำนักงาน
100%

เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร
100%

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1,2
100%

วิทยาการรหัสลับ
100%

Print Friendly, PDF & Email