อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์))
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) มร.ภ เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 085-135-7405
Email : jirawat18@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
100%

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

การประยุกต์ใช้ตารางทำการ
100%

ปัญญาประดิษฐ์
100%

การออกแบบระบบดิจิทัล
100%

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
100%

สื่อหลายแบบและการประยุกต์
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารราชการและธุรกิจ
100%

เทคโนโลยีการนำเสนอ
100%

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
100%

Print Friendly, PDF & Email