อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 086-802-4520
Email : pong26032@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

สื่อหลายแบบและการประยุกต์
100%

การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
100%

การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
100%

เทคโนโลยีสื่อประสมสำนักงาน
100%

การเหมืองข้อมูลสำหรับความมั่นคง
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

Print Friendly, PDF & Email