อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มร.ภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 085-429-1759
Email : siriporn.ikq@gmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
100%

เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร
100%

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

Print Friendly, PDF & Email