อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก : กำลักศึกษาต่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 086-905-0683
Email : sukanchalika.boo@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
100%

ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

การสร้างเว็บไซต์
100%

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
100%

ระบบสารสนเทศสำนักงาน
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
100%

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

การประยุกต์การจัดการด้วยอินเทอร์เน็ต
100%

การบริหารโครงการด้วยไอที
100%

การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารราชการและธุรกิจ
100%

Print Friendly, PDF & Email