อาจารย์อนุชาติ บุญมาก

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี :  คอ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 08ึ7-687-2616
Email : banuchart@yahoo.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
100%

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
100%

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
100%

ทักษะความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
100%

Print Friendly, PDF & Email