อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับปริญญาเอก : 
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 089-072-7392
Email : assaneewan@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
100%

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
100%

โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
100%

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
100%

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
100%

ระบบปฏิบัติการ
100%

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
100%

การจัดการฐานข้อมูลในสำนักงาน
100%

การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
100%

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
100%

การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
100%

Print Friendly, PDF & Email