อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 086-599-3526
Email : note.kj@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
100%

การใช้ทรัพยากรเวิลด์ไวด์เว็บทางอินเทอร์เน็ต
100%

Print Friendly, PDF & Email