อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : B.A. (Business Administration) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท : MBA (Information Systems) The University of Toledo, USA
ระดับปริญญาเอก : D.Tech.Sc. (Information Management) Asian Institute of Technology
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 086-623-3357
Email : thadthong@gmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การออกแบบโลกเสมือน
100%

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
100%

การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์
100%

Web-based Development
100%

Electronic Commerce Security
100%

Laws of Information Security and Intellectual Property
100%

Print Friendly, PDF & Email