อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาโท : ค.อ.ม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 080-986-3590
Email : nantira_ple@hotmail.com

 


สิ่งที่สนใจ

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การวิเคราะห์และะออกแบบระบบเชิงวัตุ
100%

เทคโลยีสื่อประสมสำนักงาน
100%

การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว
100%

หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์ประยุกต์
100%

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
100%

การออกแบบและสร้างเว็บไซต์
100%

การสื่อสารข้อมูลเครื่อข่ายสำนักงาน
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

Print Friendly, PDF & Email