อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 094-483-7135
Email : pm_pn@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
100%

การพิมพ์หนังสือราชการ
100%

จิตวิทยาผู้ใช้คอมพิวเตอร์
100%

Print Friendly, PDF & Email