อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์:คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาเอก :ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 083-899-1110
Email : pruegprai@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
100%

ความมั่นคงในเครือข่ายและไซเบอร์
100%

ความมั่นคงเครือข่ายไร้สาย
100%

ความมั่นคงในบริการเว็บ
100%

ไวรัสคอมพิวเตอร์
100%

การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล
100%

คุณธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
100%

Print Friendly, PDF & Email