อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ. (ฟิสิกส์) ส.รภ.นครราชสีมา
ระดับปริญญาโท : ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ส.รภ.นครราชสีมา
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ม.รภ.เพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 081-789-0958
Email : sarawut_p789@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
100%

ฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
100%

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
100%

การคำนวณเชิงตัวเลข
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

Print Friendly, PDF & Email