อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี :  วส.บ. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาโท :  วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ม.รภ.เพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 085-844-0510
Email : sukuma_ay@yahoo.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

ความมั่นคงฐานข้อมูล
100%

การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
100%

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
100%

คุณธรรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
100%

Print Friendly, PDF & Email