สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ ED’s Possible เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดของท่านได้รับทราบและมาร่วมแบ่งปันแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ในเว็บไซต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเ

Read more