คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ในรูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ในรูปแบบออนไลน์) เพื่อให้คณะ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช กรรมการ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม กรรมการ อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน กรรมการและเลขานุการ นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมตอบข้อซักถามรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
Print Friendly, PDF & Email