คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับและแนะแนว การศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนหนองพลับวิทยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับและแนะแนว การศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนหนองพลับวิทยา โดยการอำนวยการแนะแนวโดย ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์


การแนะแนวโดย อ.ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยอ.ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน, อ.จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.), อ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ, อ.ศิริพร อ่วมศิริ, อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล และ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


ในวันที่ 18 มกราคม 2567 โดยในงานนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยาเป็นจำนวนมาก
Print Friendly, PDF & Email