การบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการความรู้ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

เอกสารรายงานโครงการ การทำกิจกรรม โดย อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

วีดีโอประกอบการทำกิจกรรม

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter