คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 และ 17 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าสอบจำนวน 126 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

สำหรับ ICDL (International Computer Driving License) หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ICDL จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง และยังเป็นมาตรฐานที่องค์การภาครัฐและเอกชนให้ความเชื่อถือ

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter