คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ธนบุรี ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62

ด้วยคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการวิพากย์ รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 (SAR 19)คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในระหว่างวันที่๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เห็นว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลาย
ดังนั้นเพื่อการดำเนินการวิพากย์การประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562 (SAR 19)คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมงานด้านประกันคุณภาพที่คณะเทคโนลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน วันพธที่ ๒๙ พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 12.00น. มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน  ๖๐ คน โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ภูสมมาเป็นผู้ประสานงาน เบอร์โทร080-781-2284
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter