อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)

Bachelor of Science Program in Computer Applications

อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู

อาจารย์กรกรต เจริญผล

อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter