มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

รายวิชา 7133402 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร / อ.กรกรต เจริญผล

รายวิชา 7123103 ปัญญาประดิษฐ์ / ผศ.จารุต บุศราทิจ

รายวิชา 4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ผศ.ฐิติมา บุณฑริก, อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร, อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู, อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล, ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์, อ.กรกรต เจริญผล, ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล, ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน, ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา, ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม, อ.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, ดร.สราวุธ แผลงศร

รายวิชา 7124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ / ผศ.ศิวาพร  เหมียดไธสง

รายวิชา 7122404 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน / อ.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

รายวิชา 7121302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

รายวิชา 7123302 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ / ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

รายวิชา 7093509 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / อ.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

รายวิชา 7054901 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ / ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ

รายวิชา_7094701 การวิจัยทางการพัฒนาคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชัน / ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitter